STUDIJE PRVOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: 240 ECTS
NASTAVNI PLAN

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Matematika za ekonomiste 3+3 7 Ekonomika preduzeća 3+2 7
Osnovi ekonomije 3+2 7 Finansijsko računovodstvo 3+3 7
Osnovi informatike 2+4 7 Sociologija 3+2 7
Osnovi menadžmenta 3+3 7 Psihologija 3+2 6
Engleski jezik 1 1+1 2 Engleski jezik 2 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 23 30DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Mikroekonomija 3+2 7 Finansijska i aktuarska matematika 3+3 7
Organizaciono ponašanje 3+2 7 Poslovne finansije 3+2 7
Marketing menadžment 3+3 7 Privredno pravo 3+2 7
Poslovna statistika 3+3 7 Strategijski menadžment 3+3 7
Engleski jezik 3 1+1 2 Engleski jezik 4 1+1 2
UKUPNO 24 30 UKUPNO 24 30
TREĆA GODINA
Semestar V Fond ECTS Semestar VI Fond ECTS
Makroekonomija 3+2 7 Elektronsko poslovanje 3+2 7
Menadžment informacioni sistem 3+2 7 Menadžment ljudskih resursa 3+3 7
Monetarna ekonomija 3+2 7 Izborni predmet 1 7
Upravljačko računovodstvo 3+3 7 Izborni 2 7
Engleski jezik 5 1+1 2 Engleski jezik 6 1+1 2
UKUPNO 23 30 UKUPNO 21-23 30
ČETVRTA GODINA
Semestar VII Fond ECTS Semestar VIII Fond ECTS
Teorija i analiza bilansa 3+2 7 Javne finansije 3+2 7
Izborni predmet 3 7 Izborni predmet 6 7
Izborni predmet 4 7 Izborni predmet 7 4
Izborni predmet 5 7 Engleski jezik 8 1+1 2
Engleski jezik 7 1+1 2 Završni rad 5 7
UKUPNO 21-24 30 UKUPNO 21-24 30
Semestar Predmet Naziv izbornog predmeta Fond
VI Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
1. Ekonomija EU
2. Marketing usluga
3. Finansijska tržišta i institucije
4. Njemački jezik
3+2
3+2
3+3
3+2
Izborni predmeti za opcionu grupu ekonomija
Semestar Predmet Naziv izbornog predmeta Fond
VII Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
1. Poslovno odlučivanje
2. Instrumenti finansiranja javnih potreba
3. Bankarski menadžment
4. Osiguranje
5. Međunarodne finansije
6. Poreska politika EU
7. Poreski carinski sistemi
8. Njemački jezik
3+2
3+2
3+3
3+2
3+2
3+2
3+2
2+2
VIII Izborni predmet 6
Izborni predmet 7
1. Ekonomija javnog sektora
2. Fiskalni federalizam i lokalna samouprava
3. Međunarodni menadžment i marketing
4. Poslovna etika
5. Procjena preduzeća i revizija
6. Strateški finansijski menadžment
7. Njemački jezik
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
2+2
Izborni predmeti za opcionu grupu menadžment i marketing
Semestar Predmet Naziv izbornog predmeta Fond
VII Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
1. Poslovno odlučivanje
2. Instrumenti finansiranja javnih potreba
3. Bankarski menadžment
4. Međunarodne finansije
5. Kanali marketinga
6. Poreski i carinski sistemi
7. Njemački jezik
3+2
3+2
3+3
3+2
3+2
3+2
2+2
VIII Izborni predmet 6
Izborni predmet 7
1. Ekonomija javnog sektora
2. Međunarodni menadžment i marketing
3. Ponašanje potrošača
4. Poslovna etika
5. Procjena preduzeća i revizija
6. Strateški finansijski menadžment
7. Njemački jezik
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
2+2
Izborni predmeti za opcionu grupu finansije, bankvarstvo i osiguranje
Semestar Predmet Naziv izbornog predmeta Fond
VII Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
1. Poslovno odlučivanje
2. Instrumenti finansiranja javnih potreba
3. Bankarski menadžment
4. Osiguranje
5. Poreski i carinski sistemi
6. Računovodstvo troškova
7. Njemački jezik
3+2
3+2
3+3
3+2
3+2
3+3
2+2
VIII Izborni predmet 6
Izborni predmet 7
1. Berzansko poslovanje
2. Ekonomija javnog sektora
3. Poslovna etika
4. Specijalna računovodstva
5. Strateški finansijski menadžment
6. Njemački jezik
3+2
3+2
3+2
3+3
3+2
2+2
Izborni predmeti za opcionu grupu finansije, računovodstvo i revizija
Semestar Predmet Naziv izbornog predmeta Fond
VII Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5
1. Poslovno odlučivanje
2. Instrumenti finansiranja javnih potreba
3. Bankarski menadžment
4. Poreska politika EU
5. Poreski i carinski sistemi
6. Računovodstvo troškova
7. Njemački jezik
3+2
3+2
3+3
3+2
3+2
3+3
2+2
VIII Izborni predmet 6
Izborni predmet 7
1. Ekonomija javnog sektora
2. Poslovna etika
3. Procjena preduzeća i revizija 4. Specijalna računovodstva
5. Strateški finansijski menadžment
6. Njemački jezik
3+2
3+2
3+2
3+3
3+2
2+2