STUDIJE PRVOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: 180 ECTS
NASTAVNI PLAN

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Matematika za ekonomiste 3+3 7 Ekonomika preduzeća 3+2 7
Osnovi ekonomije 3+3 7 Finansijsko računovodstvo 3+3 8
Osnovi informatike 2+4 7 Sociologija 3+2 7
Osnovi menadžmenta  3+3 7 Psihologija 3+2 6
Engleski jezik 1 1+1 2 Engleski jezik 2 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 23 30DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Mikroekonomija 3+2 7 Finansijska i aktuarska matematika 3+3 7
Organizaciono ponašanje 3+2 7 Poslovne finansije 3+2 7
Marketing menadžment 3+3 7 Privredno pravo 3+2 7
Poslovna statistika 3+3 7 Strategijski menadžment 3+3 7
Engleski jezik 3 1+1 2 Engleski jezik 4 1+1 2
UKUPNO 24 30 UKUPNO 24 30
TREĆA GODINA
Semestar V Fond ECTS Semestar VI Fond ECTS
Makroekonomija 3+2 7 Elektronsko poslovanje 3+2 7
Menadžment informacioni sistem 3+2 7 Menadžment ljudskih resursa 3+2 7
Monetarna ekonomija 3+2 7 Izborni predmet 1 7
Upravljačko računovodstvo 3+3 7 Izbormi predmet 2 7
Engleski jezik 5 1+1 2 Engleski jezik 6 1+1 2
UKUPNO 23 30 UKUPNO 21-23 30
Semestar Predmet Naziv izbornog predmeta Fond
VI Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
1. Ekonomija EU
2. Marketing usluga
3. Finansijska tržišta i institucije
4. Njemački jezik
3+2
3+2
3+3
2+2