SARADNJA SLOBOMIR P UNIVERZITETA SA REPUBLIČKIM PEDAGOŠKIM ZAVODOM REPUBLIKE SRPSKE