Počinje studijska razmjena u okviru programa ERASMUS +

master slobomir

Počinje studijska razmjena u okviru programa ERASMUS +

Autor: Ekonomija i Menadžment

24.11.2015.

Slobomir P Univerzitet je potpisao međuinstitucijski sporazum sa Veleučilištem „Nikola Tesla“ u Gospiću u okviru Erasmus+ programa. Na osnovu tog sporazuma studentima prvog ciklusa studija i akademskom osoblju su osigurane stipendije za boravak na partnerskoj instituciji. Studentima prvog ciklusa studija omogućen je boravak u trajanju od 5 mjeseci, dok je za akademsko osoblje predviđen boravak u trajanju od 10 dana. Na raspolaganju su jedna stipendije za studente i jedna stipendija za akademsko osoblje. Pravo na učešće u razmjeni imaju studenti i nastavno osoblje Fakulteta za ekonomiju i menadžment i Poreske Akdemije.

ZA STUDENTE:

Uslovi za prijavu:

1. Student mora imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem se održava nastava na stranoj visokoškolskoj ustanovi/organizaciji;
2. Student mora biti upisan/a u najmanje drugu godinu studija.

Kriterijumi za izbor kandidata/kandidatkinja:

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna zahtjevana dokumentacija;
2. Akademski uspjeh;
3. Znanje jezika na kojem će se održavati nastava;
4. Motivaciono pismo.

Prijavna dokumentacija:

  • Prijavni obrazac;
  • Pismo motivacije;
  • CV;
  • Obrazac za potvrdu o statusu studenta (potpisan i ovjeren od matične ustanove);
  • Uvjerenje o položenim ispitima;
  • Kopija lične karte ili važeće putne isprave.

ZA NASTAVNIKE :

Uslovi za prijavu koje kandiati moraju ispuniti:

1. Biti članovi nastavnog osoblja (zaposlenici i vanjski saradnici);
2. Imati saglasnost poslodavca o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mjesta;
3. Imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem će održavati nastavu/stručno se usavršavati.

Kriterijumi za izbor kandidata/kandidatkinja:

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac te kompletna tražena dokumentacija;
2. Znanje jezika stručnog usavršavanja odnosno jezika na kojem će se izvoditi nastava;
3. Prednost će se dati kandidatima/kandidatkinjama koji do sada nisu sudjelovali u Erasmus+ programu.

Prijavna dokumentacija:

1. Prijavni obrazac;
2. Kopija lične karte ili važeće putne isprave;
3. Potpisana i ovjerena saglasnog dekana o odsustvu kandidata/ kandidatkinje s radnog mjesta;

Buy cheap Viagra online

4. Dokaz o zaposlenju na Slobomi P Univerzitetu iz kojega se jasno uočava da kandidat/kandidatkinja ima sklopljen ugovor o radu / ugovor o djelu te da mu ugovor važi, odnosno da će važiti, za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na stranoj visokoškolskoj ustanovi (potvrda poslodavca o trajanju ugovora o radu / ugovora o djelu);
5. CV;
6. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (po potrebi).

Potrebne obrazce možete preuzeti na sledećem linku http://international.spu.ba/application/. Svu navedenu dokumentaciju dostaviti do 30.11.2015. u elektronskoj formi na erasmuplus@spu.ba i u štampanoj rofmi u Rektorat Slobomir P Univerziteta u Doboju ili Bijeljini.

Više informacija o ERASMUS + programu i stipendijama možete pogledati na linku: http://www.erasmusbih.com/documents/ICM.pdf