Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

1. NAZIV I CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Naziv studijskog programa: Ekonomija i menadžment – 240 ECTS

Ciljevi studijskog programa:

- Studijski program je kreiran prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i kao takav ima za cilj da obrazuje studente za sticanje kompetencija iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, finansija, za obavljanje poslova u privatnim i javnim preduzećima, bankama, osiguravajućim kućama, vladinim agencijama, organima lokalne uprave, visokoškolskim i naučnim, kao i drugim organizacijama, te kao samostalnih stručnjaka iz područja poslovne ekonomije i menadžmenta. Studentima se pored obaveznih predmeta nudi i lista izbornih predmeta, u četvrtoj godini studija, grupisanih u četiri opcione grupe predmeta za oblasti: Ekonomija, Menadžment i marketing, Finansije, bankarstvo i osiguranje, i Finansije, računovodstvo i revizija, gdje im se omogućava da, u skladu sa ličnim aspiracijama, izaberu predmete od posebnog inetersa za izučavanje.

- Obrazovanje studenata radi razumijevanja makroekonomskih i mikroekonomskih kretanja i pojava, koncepata, tehnika i alata koji se koriste u međunarodnoj ekonomiji i finansijama, javnim finansijama i javnom sektoru.

- Obrazovanje studenata koje će im omogućiti razumijevanje ekonomskog, socio-kulturnog, tehnološkog i geopolitickog okruženja, neophodno za donošenje relevantnih odluka.

- Obrazovanje stručnjaka čije će kompetencije biti u oblastima: ekonomske teorije (savremene ekonomske teorije, metodološki postupci, ekonomske analize), makroekonomije (makroekonomski agregati, makroekonomski modeli, makroekonomska analiza, ekonomski rast i razvoj), mikroekonomije (funkcionisanje tržišta roba i usluga, tržišta rada i tržišta kapitala, obrazovanje cijena u tržišnim privredama i određenim tržišnim strukturama, poslovno ponašanje preduzeća u određenim tržišnim strukturama), ekonomske politike i ekonomskog sistema (institucije tržišne privrede, instrumenti i načini za kreiranje ekonomske politike, i dr.), menadžmenta, marketinga, finansija, računovodstva i revizije.

- Obrazovanje stručnjaka za poslove: upravljanja privrednim subjektima, rada u specijalizovanim marketinškim agencijama, rada na berzi, finansijskim tržištima, u bankama u okviru odeljenja finansijskog posredovanja na finansijskim tržištima, u osiguravajućim društvima, penzionim fondovima, investicionim fondovima, brokerskim i dilerskim kućama, u sektoru za upravljanje ljudskim resursima, u izvoznom orjentisanim organizacijama kao eksperti za međunarodni menadžment i marketing.

- Obrazovanje studenata radi razumijevanja koncepata, tehnika, alata koji se koriste u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli poslovnih procesa, odnosno za donošenje relevantnih poslovnih odluka.

- Obrazovanje studenata radi sticanje neophodnih znanja iz oblasti marketinga kao tržišno orijentisane poslovne filozofije, razumijevanje koncepcije i strategije savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole tržišnog uspjeha na principima poslovne filozofije marketinga.

2. MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA

Redovni studij.

3. NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Društvene nauke (Ekonomija i poslovanje).

4. VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENJA

Vrsta studija: Studije prvog ciklusa – 240 ECTS

Ishod procesa učenja:

- Ovaj studijski program omogućava studentu znanja iz: Osnova ekonomije, osnova menadžmenta, Poslovne informatike, Matematike, Finansijskog računovodstva, Ekonomike preduzeća, Psihologije, Sociologije, Marketinga, Organizacionog ponašanja, Mikroekonomije, Statistike, Finansijske i aktuarske matematike, Strategijskog menadžmenta, Privrednog prava, Poslovnih finansija, Monetarne ekonomija, Makroekonomije, Menadžmenta informacionih sistema, Menadžmenta ljudskih resursa, Elektronskog poslovanja, Javnih finansija, i Teorije i analize bilansa. U šestom semestru, student bira dva izborna predmeta, u skladu sa ličnim aspiracijama, a koja obuhvata znanja iz: Ekonomije EU, Marketing usluga, Finansijskih tržišta i institucija i Fiskalnog federalizma i lokalne samouprave, dok u sedmom i osmom semestru bira pet izbornih predmeta iz odgovarajuće opcione grupe predmeta (Ekonomija, Menadžment i marketing, Finansije, bankarstvo i osiguranje ili Finansija, računovodstva i revizije) koja pružaju znanja iz: Instrumenata finansiranja javnih potreba, Bankarskog menadžmenta, Upravljačkog računovodstva, Međunarodnih finansija, Ekonomije javnog sektora, Marketinga usluga, Međunarodnog menadžmenta i marketinga, Poslovne etike, Poslovnog odlučivanja, Kanala marketinga, Ponašanja potrošača, Finansijskih tržišta i institucija, Berzanskog poslovanja, Osiguranja, Strateškog finansijskog menadžmenta, Specijalnih bilansa, Računovodstva troškova, Procjene preduzeća i revizije, Specijalnih računovodstava.

- Kad završi ovaj prvi ciklus Studijskog programa student je osposobljen (na tržištu rada) za vođenje regularnih aktivnosti i novih poduhvata u oblastima: ekonomije, poslovnog upravljanja i odlučivanja, marketinga, finansija i računovodstva, proizvodnje, logistike, planiranja i kontrole poslovanja, poslovanja na tržištu novca i kapitala, trgovine.

- Lice koje završi ovaj studijski program osposobljeno je da obavlja:
• Poslove planiranja i kontrole poslovnih procesa
• Poslove organizovanja strukture i procesa
• Poslove marketinga i upravljanja odnosima sa kupcima
• Poslove na tržištu novca i kapitala
• Poslove iz oblasti bankarstva i osiguranja
• Poslove upravljanja ljudskim resursima
• Poslove računovodstva, finansijskog izvještavanja i mjerenja performansi preduzeća
• Poslove iz domena javnog sektora, ekonomske politike i makroekonomije.

- Student će nakon završetka prvog ciklusa na ovom studijskom programu biti osposobljen i za dalje obrazovanje i stručno usavršavanje.

5. STRUĆNI, AKADEMSKI, ODNOSNO NAUČNI NAZIV

Student koji završi studije prvog ciklusa na Fakultetu za ekonomiju i menadžment dobija sledeće zvanje:
- Diplomirani ekonomista

Režim studija na FEM-u

Mile

 

 

 

 

 

U prilogu možete preuzeti nastavni plan i program Fakulteta za ekonomiju i menadžment: