O fakultetu

O fakultetu

Za svoje buduće studente Slobomir P Univerzitet je pripremio kvalitetne studijske programe u skladu sa bolonjskim procesom, osmišljene tako da zadovolje zahtjeve savremenog tržišta rada i poslovanja.

Fakultet za ekonomiju i menadžment

002_Ekonomija

  • Studijski program EKONOMIJA I MENADŽMENT 180 ECTS
  • Studijski program EKONOMIJA I MENADŽMENT 240 ECTS

Fakultet za ekonomiju i menadžment je tokom godina postao prepoznatljiv brend u obrazovanju u oblasti ekonomije i menadžmenta. Najvažniji cilj ovog fakulteta je kreiranje nastavnih programa koji će studentima obezbjediti vrhunsko obrazovanje i konkurentsku prednost. Do sada su uspostavljena brojna partnerstva sa respektabilnim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, stvorena mreža kompanija sa kojima ovaj fakultet sarađuje i povećan broj obrazovnih programa, što je svojevrsna potvrda stalnih nastojanja da se kontinuirano održava visok nivo kvaliteta.