Plan i program (240 ECTS)

Plan i program (240 ECTS)

Nastavni plan i program 2009/2010-četvorogodišnje studije

Studije prvog ciklusa

(zvanje: diplomirani ekonomista)

Prva godina

SEMESTAR I

FOND

BOD

SEMESTAR II

FOND

BOD

Matematika za ekonomiste

3+3

7

Ekonomika preduzeća

3+2

7

Osnovi ekonomije

3+2

7

Finansijsko računovodstvo

3+3

8

Osnovi informatike

2+4

7

Sociologija

3+2

7

Osnovi menadžmenta

3+3

7

Psihologija

3+2

6

Engleski jezik 1 (a1)

1+1

2

Engleski jezik 2 (a1)

1+1

2

Ukupno

25

30

Ukupno

23

30

Druga godina

SEMESTAR III

FOND

BOD.

SEMESTAR IV

FOND

BOD.

Mikroekonomija

3+2

7

Finansijska i aktuarska matematika

3+3

7

Organizaciono ponašanje

3+2

7

Poslovne finansije

3+2

7

Marketing menadžment

3+3

7

Privredno pravo

3+2

7

Poslovna statistika

3+3

7

Strategijski menadžment

3+3

7

Engleski jezik 3 (a2)

1+1

2

Engleski jezik 4 (a2)

1+1

2

Ukupno

24

30

Ukupno

24

30

Treća godina

SEMESTAR V

FOND

BOD.

SEMESTAR VI

FOND

BOD.

Makroekonomija

3+2

7

Elektronsko poslovanje

3+2

7

Menadžment informacioni sistem

3+2

7

Menadžment ljudskih resursa

3+2

7

Monetarna ekonomija

3+2

7

Izborni predmet 1

 

7

Upravljačko računovodstvo

3+3

7

Izborni predmet 2

 

7

Engleski jezik 5 (b1)

1+1

2

Engleski jezik 6 (b1)

1+1

7

Ukupno

23

30

Ukupno

21-23

30

Četvrta godina

SEMESTAR VII

FOND

BOD.

SEMESTAR VIII

FOND

BOD.

Teorija i analiza bilansa

3+2

7

Javne finansije

3+2

7

Izborni predmet 3

 

7

Izborni predmet 6

 

7

Izborni predmet 4

 

7

Izborni predmet 7

 

7

Izborni predmet 5

 

7

Engleski jezik 8 (b2)

1+1

2

Engleski jezik 7 (b2)

1+1

2

Završni rad

5

7

Ukupno

21-24

30

Ukupno

21-24

30

Lista izbornih predmeta