Knjiga predmeta

Knjiga predmeta

 

Licencirani program za 2009/2010


ANALIZA INVESTICIJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
BANKARSKI MENADŽMENT
BERZANSKO POSLOVANJE
EKONOMIJA EU
EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA
EKONOMIKA PREDUZEĆA
EKONOMSKA DIPLOMATIJA
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
ENGLESKI JEZIK 1 (A1)
ENGLESKI JEZIK 2 (A1)
ENGLESKI JEZIK 3 (A2)
ENGLESKI JEZIK 4 (A2)
ENGLESKI JEZIK 5 (B1)
ENGLESKI JEZIK 6 (B1)
ENGLESKI JEZIK 7 (B2)
ENGLESKI JEZIK 8 (B2)
FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
FISKALNI FEDERALIZAM I LOKALNA SAMOUPRAVA

INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA
INDUSTRIJSKI ODNOSI
JAVNE FINANSIJE
KANALI MARKETINGA
KOMPARATIVNE PORESKE STRUKTURE
KONSOLIDOVANI BILANSI
KORPORATIVNA STRATEGIJA
KORPORATIVNE FINANSIJE
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
MAKROEKONOMIJA
MAKROEKONOMSKA ANALIZA
MARKETING MENADŽMENT
MARKETING USLUGA
MATEMATIKA ZA EKONOMISTE
MEĐUNARODNA EKONOMIJA
MEĐUNARODNA TRGOVINA I TRGOVINSKA POLITIKA
MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEM

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
MENADŽMENT PRODAJE
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
MIKROEKONOMIJA
MONETARNA EKONOMIJA
NJEMAČKI JEZIK
ORGANIZACIONO PONAŠANJE
OSIGURANJE
OSNOVI EKONOMIJE
OSNOVI INFORMATIKE
OSNOVI MENADŽMENTA
PONAŠANJE POTROŠAČA
PORESKA POLITIKA EU
PORESKI I CARINSKI SISTEMI
POSLOVNA ETIKA
POSLOVNA STATISTIKA
POSLOVNE FINANSIJE
POSLOVNO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA
POSLOVNO ODLUČIVANJE
PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

PROCJENA PREDUZEĆA I REVIZIJA
PSIHOLOGIJA
RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA
SOCIOLOGIJA
SPECIJALNA RAČUNOVODSTVA
SPECIJALNI BILANSI
STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA
STRATEŠKI FINANSIJSKI MENADŽMENT
STRATEGIJSKI MARKETING
STRATEGIJSKI MENADŽMENT
STRATEGIJSKI MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA
TEORIJA I ANALIZA BILANSA
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO