Centri fakulteta za ekonomiju i menadžment

Centri fakulteta za ekonomiju i menadžment

Uočavajući potrebu da Fakultet za ekonomiju i menadžment Slobomir P univerziteta razvija svoje nastavne, naučne, istraživačke, kadrovske i druge kapacitete u okviru Fakulteta, Naučno-nastavno vijeće je na svojoj sjednici održanoj dana 10.11. i 25.11.2008. godine osnovalo slijedeće Centre u okviru FEM-a.

1. Centar za nastavu FEM-a,
2. Centar za razvoj nastavnog osoblja i naučno istraživački rad FEM-a,
3. Centar za razvoj karijere studenata FEM-a i saradnju sa privrednim subjektima,
4. Centar FEM-a za međunarodnu saradnju,
5. Centar FEM-a za vannastavne aktivnosti.