Prijemni ispit i upis

Prijemni ispit i upis

Studijski program studija drugog ciklusa – master akademskih studija mogu upisati kandidati koji su završili studije prvog ciklusa – osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ECTS).

Kandidati koji su završili studije prvog ciklusa – osnovne akademske studije na Fakultetu za ekonomiju i menadžment i Poreskoj akademiji Slobomir P Univerziteta sa prosjekom 8.00 i iznad 8.00 direktno se upisuju na studijske programe studija drugog ciklusa – master akademskih studija.

Studenti matičnih fakulteta sa prosjekom ocjena u toku osnovnih studija 8.00 i iznad 8.00 ne polažu prijemni ispit izuzev engleskog jezika ukoliko nemaju dokaz o aktivnom poznavanju tog jezika.

Studenti Fakulteta za ekonomiju i menadžment i matičnih fakulteta sa prosjekom ocjena tokom osnovnih studija manjim od 8.00 polažu prijemni ispit koji se sastoji iz dva dijela:

1. prijemni ispit u formi eseja iz stručnog predmeta:

Osnovi ekonomije (preporučena literatura: N. Gregory Mankiw: Principi ekonomije, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.)

Poglavlja: 4 (str. 63 -87 ); 23 (str. 503 – 521); 26 (str. 565 – 585); 27 (str. 587 – 601); 28 (str. 603 – 627); 29 (str. 631 – 648); 30 (str. 651 – 676);

2. prijemni ispit iz engleskog jezika (ili dostaviti dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika)

Studenti – kandidati sa nematičnih fakulteta polažu prijemni ispit koji se sastoji iz dva dijela:

1. prijemni iz dva stručna predmeta i

2. prijemni ispit iz engleskog jezika (ili dostaviti dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika)

Za studente sa nematičnih fakulteta:

- koji se upisuju na opcionu grupu EKONOMIJA ili FINANSIJE stručni predmeti za prijemni ispit su:

1. Osnovi ekonomije (preporučena literatura: N. Gregory Mankiw: Principi ekonomije, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.)

Poglavlja: 4 (str. 63 -87 ); 23 (str. 503 – 521); 26 (str. 565 – 585); 27 (str. 587 – 601); 28 (str. 603 – 627); 29 (str. 631 – 648); 30 (str. 651 – 676);

2. Poslovne finansije (preporučena literatura: D. Mikerević: Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet u Banjoj Luci i FINRAR, 2011.)

- koji se upisuju na opcionu grupu MENADŽMENT I MARKETING stručni predmeti za prijemni ispit su:

1. Osnovi ekonomije (preporučena literatura: N. Gregory Mankiw: Principi ekonomije, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.)

Poglavlja: 4 (str. 63 -87 ); 23 (str. 503 – 521); 26 (str. 565 – 585); 27 (str. 587 – 601); 28 (str. 603 – 627); 29 (str. 631 – 648); 30 (str. 651 – 676);

2. Osnovi menadžmenta (preporučena literatura: Todorović-Đuranović: Osnovi menadžmenta, Slobomir P Univerzitet, 2004. Poglavlja – I, VI, VII, VIII, IX i XIII

Prijemni ispiti će se održati od 18 avgusta. do 25. oktobra 2016. godine prema rasporedima koji će biti naknadno objavljeni na web stranici i oglasnim tablama Univerziteta.

Za prijavu je neophodna sljedeća dokumentacija:

  • - popunjena konkursna prijava
  • - diploma ili uvjerenje o završenom fakultetu
  • - uvjerenje o položenim ispitima
  • - kratka biografija/CV
  • - izvod iz matične knjige rođenih
  • - uvjerenje o državljanstvu
  • - nastavni plan i program završenog fakulteta ako je kandidat sa nematičnog fakulteta.

Online prijavu možete popuniti ovde.