Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Nastavni planovi i programi studija drugog ciklusamaster studija na Fakultetu za ekonomiju i menadžment koncipirani su tako da se studenti obrazuju da poslovno misle, da se testiraju i ohrabruju da blagovremeno prepoznaju šanse i prijetnje u poslovnom ambijentu, respektujući pri tome poslovnu etiku i društvenu odgovornost savremenih korporacija, kao i da efektivno i efikasno implementiraju planske odluke.

Studijski program master studija – Ekonomija i menadžment (60 ECTS) je namjenjen kandidatima sa završenim četvorogodišnjim studijima (240 ECTS) da se, na pristupačan način i od strane kompetentnih profesora, upoznaju sa prirodom i složenošću ekonomije, menadžmenta i finansija, dovoljno dobro obrazuju i testiraju svoje sposobnosti za efektivno i efikasno reagovanje na izazove koje generira savremeni privredni i društveni razvoj, te da uspješno vode svoju profesionalnu karijeru. Kao takav, uključuje portfolio relevantnih predmeta koji se izvode i uz ilustracije i/ili diskusije poslovnih slučajeva.

Realizacija nastavnog plana podrazumijeva saradnju sa relevantnim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, angažovanje uglednog nastavnog osoblja, interaktivan rad sa studentima, analizu poslovnih slučaja, istraživanje, odnosno savremene metode izvođenja nastave.

Ishod procesa učenja

Ovaj studijski program omogućava studentu znanja iz metodologije naučno-istraživačkog rada, makroekonomske analize i korporativnog upravljanja. Pored toga, studentima je omogućeno da u zavisnosti od svog polja interesovanja izaberu četiri izborna predmeta, sa liste izbornih predmeta koji su grupisani u tri (3) opcione grupe predmeta.

Po završetku ovog studijskog programa student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga i finansija, te da razumije ekonomsko, socio-kulturno, tehnološko i geopolitičko okruženje što je preduslov za donošenje relevantnih odluka.

Na kraju ovog programa student je osposobljen da, u zavisnosti od opcione grupe predmeta, prati i razumije makroekonomska i mikroekonomska kretanja i pojava kao i koncepte, tehnike i alate koji se koriste u nacionalnoj i međunarodnoj ekonomiji sa kompetencijama u oblastima:

  • Finansije
  • Menadžment i marketing
  • Ekonomija

 

STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

STUDIJSKI
PROGRAM: EKONOMIJA I MENADŽMENT  (60 ECTS)

izvođači programa:FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT, PORESKA AKADEMIJA

NASTAVNI PLAN

od akademske 2012/2013. godine

semestar I

Fond

Bod

semestar II

Fond

Bod

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

3+2

6

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

3+2

6

MAKROEKONOMSKA
ANALIZA

3+2

8

IZBORNI PREDMET 3

3+2

6

IZBORNI PREDMET 1

3+2

8

IZBORNI PREDMET 4

3+2

6

IZBORNI PREDMET 2

3+2

8

ZAVRŠNI RAD

3+2

12

ukupno

20

30

ukupno

20

30

LISTA IZBORNIH PREDMETA

IZBORNI PREDMETI ZA OPCIONU GRUPU EKONOMIJA

SEMESTAR

PREDMET

NAZIV PREDMETA

FOND

I

IZBORNI PREDMET 1

IZBORNI PREDMET 2

1.   KORPORATIVNA STRATEGIJA

2.      MEĐUNARODNA EKONOMIJA

3.      OPOREZIVANJE DOHOTKA

3+2

3+2

3+2

II

IZBORNI PREDMET 3

IZBORNI PREDMET 4

1.   EKONOMSKA DIPLOMATIJA

2.      KOMPARATIVNE PORESKE STRUKTURE

3.   MEĐUNARODNA TRGOVINA I TRGOVINSKA POLITIKA

4.   OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

3+2

3+2

3+2

3+2

 

IZBORNI PREDMETI ZA OPCIONU GRUPU MENADŽMENT I MARKETING

SEMESTAR

PREDMET

NAZIV PREDMETA

FOND

I

IZBORNI PREDMET 1

IZBORNI PREDMET 2

1.     KORPORATIVNA STRATEGIJA

2.      POSLOVNO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA

3.      PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

3+2

3+2

3+2

II

IZBORNI PREDMET 3

IZBORNI PREDMET 4

1.     MENADŽMENT PRODAJE

2.     POSLOVNA INTELIGENCIJA

3.     STRATEGIJSKI MARKETING

3+2

3+2

3+2

 

IZBORNI PREDMETI ZA OPCIONU GRUPU FINANSIJE

SEMESTAR

PREDMET

NAZIV PREDMETA

FOND

I

IZBORNI PREDMET 1

IZBORNI PREDMET 2

1.     ANALIZA FINANSIJSKIH
IZVJEŠTAJA

2.     KORPORATIVNA STRATEGIJA

3.     OPOREZIVANJE DOHOTKA

4.     POSLOVNO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA

3+2

3+2

3+2

3+2

 

II

IZBORNI PREDMET 3

IZBORNIPREDMET 4

1.     ANALIZA INVESTICIJA U HARTIJE
OD VRIJEDNOSTI

2.     KOMPARATIVNE PORESKE
STRUKTURE

3.     KORPORATIVNE FINANSIJE

4.     SPECIJALNI I KONSOLIDOVANI
BILANSI

3+2

3+2

3+2

3+2

 

 

 

OVDE PEUZMI NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ZAVRŠNI RAD I DIPLOMA

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Odbranom završnog rada kandidat stiče zvanje Master ekonomije. Stručni, akademski, odnosno naučni naziv, uskladiće se prema nacrtu Zakona o zvanjima, odnosno definisaće u skladu sa čl. 9. st. 2. Zakona o visokom obrazovanju.